هاست لینوکس (آلمان)

مناسب برای سایت های لینوکسی

پلن 1 (200 مگ)
 • 200 مگابایت فضای هاست
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله IR دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن٢ (500 مگ)
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن 3 (۱۰۰۰ مگ)
 • ۱۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 1000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن 4 (۲۰۰۰ مگ)
 • 2۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 1800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن 5 (۳۰۰۰ مگ)
 • 3۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 2500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن 6 (۵۰۰۰ مگ)
 • 5۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 3000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
پلن 7 (10 گیگ)
 • 10۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه