هاست پایتون (آلمان)

مناسب برای فریم ورک پایتون

پلن 1 (200 مگ)
 • 2۰۰ مگابایت فضای هاست
 • ۵0 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن٢ (500 مگ)
 • 5۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 100گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن 3 (۱۰۰۰ مگ)
 • 10۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 1000گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن 4 (۲۰۰۰ مگ)
 • 20۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 1800گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن 5 (۳۰۰۰ مگ)
 • 30۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 2500گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن 6 (5000 مگ)
 • 50۰۰ مگابایت فضای هاست
 • 3000 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اکانت FTP
 • دارد پشتیبانی PHP
 • دارد GZIP
پلن 7 (10 گیگ)
 • 10۰۰۰ مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • برای سرویس یکساله (IR) دامنه رایگان
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه